ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2017-06-08 Nabór na członków Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

 

OGŁOSZENIE

Nabór na członków Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
w Bydgoszczy na lata 2018-2023 kandydatów organizacji społecznych działających
na rzecz praw pacjenta.

 

W związku z kończącą się z dniem 31 grudnia 2017 r. pierwszą kadencją Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Bydgoszczy, na podstawie art. 67 e ust. 5 pkt. 1 lit. c ustawy o  prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta  ( Dz.U. z 2016 r., poz. 186 ze zm.)Wojewoda Kujawsko-Pomorski ogłasza nabór na członków Komisji kandydatów organizacji społecznych działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na rzecz praw pacjenta.

 

Organizacje proszone są o zgłaszanie kandydatów na członków Komisji, którzy spełniać powinni następujące warunki określone w art. 67e ust. 3 i 4  przedmiotowej ustawy:

1.      wykształcenie i doświadczenie

a.    posiadają co najmniej wyższe wykształcenie i tytuł magistra lub równorzędny w dziedzinie nauk medycznych, którzy wykonują zawód medyczny przez okres co najmniej 5 lat
albo posiadają stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych,

b.    posiadają co najmniej wyższe wykształcenie i tytuł magistra w dziedzinie nauk prawnych
oraz co najmniej przez okres 5 lat byli zatrudnieni na stanowiskach związanych
ze stosowaniem lub tworzeniem prawa albo posiadają stopień naukowy doktora
w dziedzinie nauk prawnych,

2.      posiadają wiedzę w zakresie praw pacjenta.

 

Z uwagi na powyższe zgłoszenie kandydata na członka Komisji powinno zawierać następujące załączniki:

1.        życiorys (curriculum vitae),

2.        dokumenty potwierdzające co najmniej wyższe wykształcenie i tytuł magistra
lub równorzędny w dziedzinie nauk medycznych oraz dokumenty potwierdzające wykonywanie zawodu medycznego przez okres co najmniej 5 lat  lub dokumenty potwierdzające posiadany stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych,

względnie

3.        dokumenty potwierdzające co najmniej wyższe wykształcenie i tytuł magistra
w dziedzinie nauk prawnych oraz dokumenty potwierdzające zatrudnienie
na stanowiskach związanych ze stosowaniem lub tworzeniem prawa przez okres
co najmniej 5 lat  lub dokumenty potwierdzające posiadany stopień naukowy doktora
w dziedzinie nauk prawnych,

4.        oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i braku skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, niekaralności
z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej lub zawodowej,

5.        oświadczenie o braku prawomocnego orzeczenia środka karnego określonego
w art. 39 pkt 2 lub 2a Kodeksu karnego,

6.        oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury powoływania na członka Komisji.

 

Ponadto  organizacje zgłaszające kandydata do wymaganych dokumentów winny dołączyć statut oraz sprawozdanie merytoryczne z działalności za ostatnie dwa lata, dokumentujące aktywność i doświadczenie w obszarze ochrony praw pacjenta.

 

Zgłoszenia  kandydatów wraz z kompletem wymaganych dokumentów składać należy
w terminie do 30 czerwca 2017 r. na adres: Kujawsko- Pomorski Urząd Wojewódzki, Wydział Zdrowia Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz,
z dopiskiem „nabór na członka Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych”.

 

drukuj    RSS
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi