ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2013-06-25 Nabór przedstawicieli ngo do Grupy roboczej wspierającej przygotowanie Kujawsko-Pomorskiego Programu Operacyjnego

Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych jako członków Grupy roboczej wspierającej przygotowanie Kujawsko-Pomorskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

 
Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego do pracy w Grupie roboczej wspierającej przygotowanie Kujawsko-Pomorskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (dalej Grupa robocza).
 
W związku z przygotowaniami do nowego okresu programowania funduszy Unii Europejskiej Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, uchwałą nr 20/747/13 z dnia 22.05.2013 r., zobowiązał Sejmik Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego do wyłonienia 6 przedstawicieli organizacji pozarządowych wraz z 6 stałymi zastępcami, którzy wejdą w skład ww. Grupy roboczej.
 
Osoby zainteresowane udziałem w pracach Grupy roboczej proszone są o wnikliwe zapoznanie się z zasadami naboru kandydatów do tej Grupy, wypracowanymi przez Sejmik Organizacji Pozarządowych, oraz przesłanie formularza zgłoszeniowego w formie skanu do dnia 2 lipca 2013 r. na adres ngo@kujawsko-pomorskie.pl. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie nie będą brane pod uwagę.
 
Jednocześnie informujemy, że spotkania Grupy roboczej będą odbywały się w godz. przedpołudniowych w Toruniu. Spotkanie inauguracyjne Grupy roboczej zaplanowano na 16 lipca 2013. Następnie, również w miesiącach wakacyjnych i jesienią br. planowane są spotkania warsztatowe (w podgrupach). Grupa robocza będzie pracować do czasu przyjęcia Kujawsko-Pomorskiego RPO na lata 2014-2020 – przewidywane zakończenie prac Grupy to grudzień 2013 roku. Praca w Grupie roboczej ma charakter społeczny.
 
 
Zasady naboru do Grupy roboczej wspierającej przygotowanie Kujawsko-Pomorskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020:
 
 
1)      Kandydaci[1] do Grupy roboczej zgłaszają się za pomocą formularza zgłoszeniowego za zgodą organizacji, którą reprezentują (pieczęć i podpisy osób uprawnionych) do dnia 2 lipca 2013 r.
 
2)      Zgłoszenie dotyczy każdorazowo pary osób, tj. kandydata na członka Grupy roboczej
i jego stałego zastępcy, przy czym zastępcą nie może być osoba z tej samej organizacji, którą reprezentuje kandydat (tj. zastępca musi zostać zgłoszony przez inną organizację). Takie rozwiązanie służy zapewnieniu szerszej reprezentacji trzeciego sektora.
3)      Od kandydatów oczekujemy:
a)      doświadczenia w zakresie funduszy unijnych (ich programowania i/lub wdrażania i/lub monitoringu i/lub ewaluacji),
b)      doświadczenia w działalności w sektorze pozarządowym,
c)       doświadczenia w pracach w gremiach międzysektorowych (samorząd, ngo), przy czym nie muszą być to gremia związane z problematyką funduszy unijnych,
d)      umiejętności reprezentowania interesów środowiska pozarządowego a nie własnej organizacji,
e)      umiejętności współpracy w grupie,
f)       możliwości przekazywania informacji i zbierania opinii w środowisku trzeciego sektora,
g)      osobistej motywacji do pracy w Grupie roboczej.
 
4)      Obligatoryjnym załącznikiem do formularza zgłoszeniowego są rekomendacje od organizacji pozarządowych. Rekomendacje dotyczą jednego kandydata lub pary kandydatów łącznie. Kandydaci są zobowiązani przedstawić co najmniej jedną rekomendację. Jako rekomendację należy rozumieć dokument podpisany przez przedstawicieli organizacji rekomendującej ze wskazaniem jej numeru KRS, jak też ze wskazaniem nazwiska lub nazwisk kandydatów, których organizacja rekomenduje oraz podpisem/podpisami osób uprawnionych do podejmowania decyzji wiążących w imieniu organizacji. Przykład rekomendacji stanowi załącznik do niniejszej procedury.

Uwaga: Rekomendacje mogą pochodzić wyłącznie od organizacji z siedzibą w województwie kujawsko-pomorskim. Jedna organizacja może poprzeć maksymalnie jednego kandydata lub jedną parę kandydatów. Rekomendacje mają charakter pomocniczy dla Sejmiku Organizacji Pozarządowych przy wyłonieniu przedstawicieli III sektora do Grupy roboczej.

Zgłoszenie kandydatur jest równoznaczne z udzieleniem rekomendacji (organizacja zgłaszająca nie składa rekomendacji). Tym samym, organizacja zgłaszająca kandydata nie może rekomendować innych kandydatów.
 
5)      Wybór kandydatów do Grupy roboczej zostanie dokonany na posiedzeniu Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 5.07.2013 roku. Wyniki wyboru wraz z uzasadnieniem zamieszczone zostaną na stronie internetowej www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl oraz www.ngo.pl (wiadomości regionalne kujawsko-pomorskie) do dnia 8 lipca 2013 r. Osoby wybrane przez Sejmik Organizacji będą rekomendowane Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jako przedstawiciele organizacji pozarządowych w Grupie roboczej, którą Zarząd powoła w drodze uchwały (planowany termin 10.07.2013 r.).
 
6)      Dwukrotna nieobecność na spotkaniach Grupy roboczej[2] (niezależnie od przyczyny) powoduje automatyczne wygaśnięcie rekomendacji Sejmiku oraz przyznanie rekomendacji przez Sejmik Organizacji Pozarządowych następnej parze kandydatów z listy rezerwowej.


[1] Mówiąc o kandydatach mamy na myśli zarówno kandydatów na członków Grupy roboczej, jak i ich stałych zastępców. Obie osoby muszą spełniać te same kryteria. Rola zastępcy nie polega na uczestniczeniu w posiedzeniach grupy roboczej wyłącznie w przypadku nieobecności reprezentanta, ale na równoległym udziale w pracach grupy, przy czym bez prawa głosu (efektem będzie więc swoiste uzgadnianie głosu min. przez reprezentanta i jego zastępcę).
[2] tzn., że nie uczestniczy ani członek ani jego zastępca.
drukuj    RSS
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi