ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2015-04-01 O nowym RPO dla NGO

Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych wspólnie z Urzędem Marszałkowskim zaprosiła organizacje pozarządowe z regionu do rozmowy „O nowym RPO dla NGO”. Monitorujemy fundusze europejskie na lata 2014-2020, a ponieważ kończy się marzec 2015 roku i nadal nie są znane szczegóły na temat możliwości realizacji nowych projektów w okresie 2014-2020 przez III sektor, zainicjowaliśmy pozarządową debatę, a nawet swoiste konsultacje z samorządem w tym zakresie.

24. marca 2015 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbyło się robocze spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele NGO z wielu miejscowości naszego województwa oraz zespół Biura Programowania RPO prezentując znaczenie tego dokumentu oraz zawartość w kilku merytorycznych zakresach: (a) zatrudnienia i rynku pracy – tzw. Oś priorytetowa nr 8 RPO, (b) włączenia społecznego, w tym społecznej i zawodowej integracji – Oś nr 9 i (c) edukacji – Oś nr 10.
 
Spotkanie pozwoliło zaprezentować zakres działań możliwych do finansowania w RPO, planowane przez Urząd Marszałkowski konkursy w powyższych obszarach, tryby pozakonkursowe, omówić stan przygotowania do uruchomienia nowych funduszy UE przez regionalny samorząd. Z tego powodu często padały pytania: kiedy (konkursy)? dlaczego tak późno (SzOOP)? czy to musi być takie skomplikowane (nowe procedury mimo rzekomego ich upraszczania)?

W debacie III sektor wskazał też kilka konkretnych postulatów jak np. zapewnienia szerokiego dostępu wszystkich podmiotów, w tym NGO, do aplikowania we wszystkich planowanych konkursach, zmian w podziale puli środków finansowych. Jednym z prelegentów była zaproszona przez Federację pani Iwona Janicka – reprezentantka NGO w Komitecie Monitorującym RPO Województwa Wielkopolskiego dzięki czemu spotkanie było doskonałą okazją do międzyregionalnej wymiany doświadczeń.

Dzięki szczegółowej prezentacji przez Biuro Programowania RPO i ciekawej dyskusji przedstawicieli III sektora zasadniczo wiemy już co przynosi Regionalny Program Operacyjny do 2020 roku. Nadal jednak czekamy na kluczowe konkrety tj. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO (SzOOP), który obecnie powstaje i zawierać będzie:
 
- cele i oczekiwane rezultaty,
- typy projektów i formy wsparcia,
- beneficjentów mogących ubiegać się o dofinansowanie,
- alokacje finansowe,
- maksymalny poziom dofinansowania i wymagany wkład własny,
- tryby i kryteria wyboru projektów;
- zestawienie projektów pozakonkursowych.
- kryteria wyboru projektów.
 
SzOOP – najprawdopodobniej w częściach – będzie konsultowany społecznie. Czekamy na szerokie konsultacje! Federacja już dziś zaprasza organizacje z regionu do aktywnego udziału -  www.federacja-ngo.pl
Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu "Monitoring funduszy europejskich", realizowanego przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Kujawsko-Pomorską Federacją Organizacji Pozarządowych. Projekt jest finansowany ze środków EOG w ramach programu Obywatele dla demokracji.
drukuj    RSS
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi