ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2013-11-14 Ogłoszenie konkursu w ramach Działania 7.2.1 PO KL

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu informuje, że ogłosił konkurs zamknięty nr 1/POKL/7.2.1/2013 w ramach Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nabór wniosków będzie trwał do 13 grudnia 2013 r.

W ramach ogłaszanego konkursu dofinansowanie mogą uzyskać projekty przyczyniające się do aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, skierowane wyłącznie do osób w wieku 15-30 lat lub w ponad 50% do osób w wieku 55+. Do unijnego wsparcia kwalifikują się projekty mające na celu kompleksowe wsparcie tych osób m.in. poprzez kursy, szkolenia, staże czy praktyki umożliwiające podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych. Dotowane będą programy rozwijające umiejętności i kompetencje społeczne, oferujące poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy i inne usługi społeczne, przezwyciężające indywidualne bariery w powrocie na rynek pracy. W ramach projektów możliwe jest zaplanowanie wsparcia w  zakresie zatrudnienia subsydiowanego oraz związanego z nim wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Dofinansowaniem zostaną objęte także projekty przewidujące wsparcie dla tworzenia i/lub działalności podmiotów integracji społecznej tj. centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej, projekty wspierające środowiskowe instytucje aktywizujące osoby niepełnosprawne oraz rozwijające pozaszkolne formy integracji społecznej młodzieży.
 
O środki z Europejskiego Funduszu Społecznego mogą ubiegać się m.in. jednostki samorządu terytorialnego, lokalne grupy działania, organizacje pozarządowe oraz firmy prywatne, jeśli na dzień złożenia wniosku o  dofinansowanie posiadają co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu działalności w obszarze merytorycznym, którego dotyczy projekt lub podobne doświadczenie posiada ich partner w projekcie.
 
W ramach tego konkursu dostępna jest alokacja w wysokości 14.000.000,00 złotych. Kwota przeznaczona na konkurs może ulec zmianie w związku ze zmianą kursu euro.
 
Minimalna wartość projektu to 50 000,00 złotych, przy 100% poziomie dofinansowania.  

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć tutaj oraz w zakładce Konkursy/Konkursy 2013/Poddziałanie 7.2.1 .
drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi