ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2015-10-23 Ogłoszenie o naborze na eskpertów

OGŁOSZENIE O NABORZE NA EKSPERTÓW

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zgodnie z art. 33 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE. L 347 z 20.12.2013 r., z późn. zm.), w związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 349), art. 2 ust. 2 pkt 2 lit. a) i art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015r. poz. 378) oraz art. 49 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146 oraz z 2015 r. poz. 378.) informuje o możliwości składania ofert kandydatów na ekspertów do Komisji oceniającej strategie rozwoju lokalnego  kierowanego przez społeczność.


1.    Termin składania ofert:  od dnia 30.10.2015 r. do dnia 13.11.2015 r.

2.    Miejsce składania zgłoszeń:
                  Dokumenty aplikacyjne (w zaklejonej kopercie z dopiskiem „kandydat na eksperta – LSR - RLKS”) 
                  należy przesłać pocztą lub złożyć w punkcie informacyjno-podawczym Urzędu Marszałkowskiego
                  Województwa Kujawsko- Pomorskiego, 87-100 Toruń, ul. Skłodowskiej-Curie 73 w terminie od: 
                  30.10.2015 r. do 13.11.2015 r., w  godzinach:  poniedziałek, środa i czwartek:  7.30-15.30,
                  wtorek 7.30-17.00, piątek: 7.30-14.00. W przypadku składania dokumentów za pośrednictwem poczty 
                  za termin wpływu uważa się  datę wpływu do adresata.

3.    Minimalne wymagania wobec kandydata na eksperta:

1)    Minimalne oraz pożądane wymagania wobec kandydata zostały określone  w §2 ust. 1 i ust. 2 Regulaminu wyboru kandydatów na ekspertów w ramach konkursu na wybór strategii rozwoju kierowanego przez społeczność (LSR).

4.    Kandydat na eksperta zobowiązany jest zgodnie z §2 ust 3 Regulaminu wyboru kandydatów na ekspertów w ramach konkursu na wybór strategii rozwoju kierowanego przez społeczność (LSR) do złożenia następujących dokumentów:

      1)    formularz zgłoszeniowy kandydata na eksperta według wzoru określonego
             w  załączniku nr 1 do Regulaminu;
      2)    list motywacyjny (o objętości nie większej niż 1 str. formatu A4),
      3)    oświadczeń:
                a.    o  posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
                b.    o korzystaniu w pełni z praw publicznych;
                c.    o niekaralności za przestępstwa umyślne lub przestępstwa skarbowe;
                d.    o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych osobowych w wykazie kandydatów na ekspertów;
                e.    o znajomości aktów prawnych i innych dokumentów związanych
                       z funkcjonowaniem instrumentu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS);
                f.     o niepozostawaniu w stosunku pracy z UMWK-P, samorządowymi jednostkami organizacyjnymi Województwa
                       Kujawsko-Pomorskiego oraz niepozostawaniu członkiem organów statutowych LGD mających swoją siedzibę na terenie  województwa kujawsko-pomorskiego.
       
5.    Informacje dodatkowe:
Regulamin wyboru kandydatów na ekspertów w ramach konkursu na wybór strategii rozwoju kierowanego przez społeczność (LSR) wraz z załącznikami zamieszczony jest poniżej.

              Dodatkowych informacji związanych z naborem kandydatów na ekspertów udzielają pracownicy  
              Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-
              Pomorskiego pod numerem 668  516 636 oraz  571 293 035 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej        
              rlks@kujawsko-pomorskie.pl. Wykaz kandydatów na ekspertów wybranych w ramach konkursu 
              zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.mojregion.eu oraz 
             www.ngo.kujawsko- pomorskie.pl .

Po dokonaniu pozytywnej weryfikacji formalnej  zgłoszeń, wybrane osoby zostaną zawiadomione
o teście sprawdzającym posiadaną wiedzę. Zakres testu będzie obejmował znajomość aktów prawnych
i innych dokumentów związanych z funkcjonowaniem instrumentu finansowego RLKS (wskazanych
w oświadczeniu będących załącznikiem do Regulaminu).ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

Regulamin wyboru kandydatów na ekspertów w ramach konkursu na wybór LSR
Zał nr 1 do Regulaminu Formularz zgłoszeniowy kandydata na eksperta
Zał nr 2 do Regulaminu Oświadczenie  o niekaralności korzystaniu z pełni praw publicznych
Zał nr 3 do Regulaminu Oświadczenie o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w wykazie kandydatów na ekspertów
Zał nr 4 do Regulaminu Oświadczenie  o znajomości aktów prawnych
Zał nr 5 do Regulaminu Karta oceny zgłoszenia kandydata ne eksperta
Zał nr 6 do Regulaminu Wzór pisma zawiadamiającego o spełnieniu przez kandydata wymogow formalnych
Zał nr 7 do Regulaminu Wzór pisma zawiadamiającego o niespełnieniu wymogów
Zał nr 8  do Regulaminu Wzór pisma informującego o pozostawieniu zgloszenia bez rozpatrzenia
Zał nr 9 do Regulaminu Wykaz kandydytów na ekspertów

drukuj    RSS
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi