ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2021-03-02 Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera krajowego

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza otwarty nabór Partnera/Partnerów krajowego/-ych w celu wspólnego opracowania koncepcji, a następnie realizacji projektu w ramach Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w  perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818), zwanej dalej ustawą wdrożeniową, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza otwarty nabór Partnera/Partnerów krajowego spośród podmiotów innych niż określonych w art. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 2019, z 2020 r. poz. 288, 875, 1492, 1517, 2275, 2320) – zainteresowanych utworzeniem partnerstwa, którego celem będzie opracowanie koncepcji oraz wspólna realizacja projektu grantowego w ramach Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych polegającego na udzielaniu organizacjom pozarządowym grantów na realizację inicjatyw w obszarze usług społecznych, zwanego dalej Partnerem.

Szczególowe informacje znajdą Państwo pod linkiem bip.kujawsko-pomorskie.pl/ogloszenie-o-otwartym-naborze-partnera-krajowego/

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi