ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2017-07-07 Otwarty nabór na wybór partnera spoza sektora finansów publicznych

 

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2016 poz. 217 z późn. zm.), ogłasza otwarty nabór na wybór partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 naboru wniosków o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-062/16 dla osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.5 Ochrona przyrody, Priorytetu 6d Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także przez program Natura 2000 i zieloną infrastrukturę, Celu szczegółowego: Wzmocniony mechanizm ochrony różnorodności biologicznej
w regionie, Schematu: Inwestycje w zakresie zwiększania ochrony przyrody w regionie poza obszarami ZIT i OSI.

 

W załączeniu do pobrania:

1.      Treść ogłoszenia

2.      Formularz zgłoszenia

3.      Formularz oceny zgłoszenia   

P   Poniższe odpowiedzi zawierają wyłącznie odniesienie do pytań. Wiążące rozstrzygnięcie wszelkich kwestii należy do kompetencji Komisji Konkursowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, na podstawie szczegółowej analizy kompletnej dokumentacji złożonej przez podmiot ubiegający się, w ramach ogłoszonego naboru na wybór partnera spoza sektora finansów publicznych, o wspólną realizację projektu pn. „Moje i Twoje Przyrody Ostoje - ochrona i wzmocnienie bioróżnorodności oraz edukacja ekologiczna społeczności województwa kujawsko-pomorskiego” w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.5 Ochrona przyrody, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkursu
nr: RPKP.04.05.00-IZ.00-04-062/16). Informacje podane w formie odpowiedzi na przesłane drogą elektroniczną pytania nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń.
1.    Czy do konkursu może przystąpić dwóch lub więcej podmiotów, tzn. czy oferta może być złożona przez konsorcjum dwóch organizacji pozarządowych?

Podmiot składający ofertę może działać w kooperacji z innymi podmiotami nienależącymi
do sektora finansów publicznych.

Uwaga:
Za niedopuszczalne należy uznać zmiany w składzie konsorcjum na poszczególnych etapach postępowania, ze względu na to, że dokonywana jest ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu i na tej podstawie dany oferent (konsorcjum podmiotów) kwalifikowany jest do dalszego udziału w postępowaniu.

2.    Czy w przypadku  odpowiedzi TAK na pytanie nr 1, to czy każdy z partnerów musi odrębnie spełniać kryteria obligatoryjne  wskazane w konkursie?

Kryteria, które winny być spełnione przez każdego z partnerów odrębnie określa pkt. III niniejszego ogłoszenia, tj.:
1)    Prowadzona działalność musi być zgodna z celami partnerstwa (działalność w zakresie różnorodności biologicznej lub edukacji ekologicznej).
2)    Partnerem nie może być podmiot, który posiada zaległości publiczno-prawne oraz jest wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania.
Kryteria, które winny być spełnione przez podmiot działający w kooperacji z innymi podmiotami nienależącymi do sektora finansów publicznych określa pkt IV A.1, ppkt 1.4 oraz 1.5 niniejszego ogłoszenia, tj.:
1)    Doświadczenie w pozyskaniu, realizacji i rozliczaniu w przeciągu ostatnich 5 lat
co najmniej trzech projektów finansowanych z udziałem środków UE, w tym przynajmniej jednego w obszarze różnorodności biologicznej lub edukacji ekologicznej, trwającego dłużej niż 12 miesięcy.
2)    Posiadany potencjał kadrowy niezbędny do realizacji projektu:
1.5.1 Przez niezbędny potencjał kadrowy, rozumie się poniższe wymagania:
a) dysponowanie kadrą zatrudnioną u Zgłaszającego na umowę o pracę mającą doświadczenie w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie projektów ze środków UE, która na dzień składania zgłoszenia będzie mogła być zaangażowana w przygotowanie projektu - minimum 1 osoba na etapie przygotowania wniosku,
b) dysponowanie kadrą zatrudnioną u Zgłaszającego na umowę o pracę mającą doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE - minimum
2 osoby, które na dzień składania zgłoszenia będą mogły być zaangażowane w realizację projektu.

3.    Czy w przypadku wyboru oferty/koncepcji każdy z partnerów, w tym Lider będzie się starał odrębnie o decyzje środowiskowe dotyczące wskazanych w koncepcji inwestycji?

Uzyskanie wszelkich wymaganych prawem oraz warunkami konkursowymi dokumentów będzie spoczywało na wyłonionym w drodze konkursu Partnerze projektu. Wyjątek w tym zakresie stanowi studium wykonalności dla projektu, które zostanie przygotowane przez Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pełniący rolę Lidera projektu.
 

 

P  

 

 

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi