ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Regulamin Sejmiku


Regulamin Sejmiku Organizacji Pozarządowych
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

1.   Sejmik Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko - Pomorskiego (zwany dalej „Sejmikiem”) jest reprezentacją organizacji pozarządowych wskazanych w art. 3 ust 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. z 2014 r.,  poz. 1118 z późn. zm./ realizujących swoje zadania statutowe ze sfery zadań publicznych na terenie Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

2.     Terenem działania Sejmiku jest obszar Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

3.    Cel i zadania Sejmiku mogą być realizowane także poprzez działania podejmowane poza terenem Województwa Kujawsko - Pmorskiego.

4.     Kadencja Sejmiku trwa 4 lata.

 

§ 2 Cele

 

Celem Sejmiku jest:

1)        wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i konsolidacja sektora pozarządowego oraz angażowanie w życie publiczne wszystkich jego podmiotów;

2)        wypracowywanie propozycji rozwiązań z zakresu wspierania społeczeństwa obywatelskiego, monitorowanie procesu ich wdrażania oraz tworzenie i utrzymywanie sprawnego systemu komunikacji pomiędzy organizacjami działającymi na terenie Województwa Kujawsko - Pomorskiego.  

§ 3 Zadania

 

Cele będą realizowane poprzez:

1)        współpracę z Samorządem Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz innymi podmiotami na zasadach partnerskich;

2)        rekomendowanie swoich przedstawicieli do Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i innych gremiów;

3)        inicjowanie, współtworzenie i opiniowanie projektów ustaw, uchwał
i innych aktów prawnych, w szczególności dotyczących sektora pozarządowego Województwa Kujawsko - Pomorskiego i kraju;

4)        wypracowywanie i prezentowanie wspólnego stanowiska odnośnie aktualnych zagadnień, problemów i rozwiązań, w szczególności dotyczących sektora pozarządowego Województwa Kujawsko - Pomorskiego i kraju;

5)        inicjowanie i wspieranie działań integrujących sektor pozarządowy, między innymi poprzez merytoryczne i organizacyjne wspieranie lokalnych partnerstw organizacji pozarządowych oraz corocznego Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko – Pomorskiego;

6)        inicjowanie oraz wspieranie powstawania i funkcjonowania Powiatowych
i Gminnych Rad Działalności Pożytku Publicznego;

7)        opiniowanie działań organizacji pozarządowych i udzielanie im rekomendacji;

8)        promowanie zasad etycznych w organizacjach pozarządowych;

9)        inne zadania określone przez zebranie plenarne Sejmiku.

  

§ 4 Skład Sejmiku

 

1.     W celu zapewnienia możliwie szerokiej reprezentacji organizacji z terenu całego Województwa Kujawsko - Pomorskiego w skład Sejmiku wchodzi:

1)        trzydziestu ośmiu przedstawicieli sektora pozarządowego z powiatów ziemskich Województwa Kujawsko - Pomorskiego (po jednej parze: delegat, stały zastępca delegata z każdego powiatu);

2)        szesnastu przedstawicieli sektora pozarządowego z powiatów grodzkich Województwa Kujawsko - Pomorskiego (po dwie pary: delegat, stały zastępca delegata z każdego miasta grodzkiego);

3)        przedstawiciele organizacji sieciowych (po jednej parze: delegat, stały zastępca delegata) wyznaczani przez ich organ statutowy, przy czym organizacja sieciowa to organizacja posiadająca aktywne oddziały, koła lub komórki, w co najmniej połowie powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

2.     Każda organizacja pozarządowa, w tym organizacje sieciowe, regionalne oraz wspierające rozwój sektora pozarządowego, może posiadać tylko jeden mandat.

3.     Każda organizacja pozarządowa, w tym organizacje sieciowe, może ubiegać się o zapewnienie swojej reprezentacji w Sejmiku tylko na jeden sposób (poprzez udział w wyborach w jednym okręgu wyborczym lub zgłoszenie kandydatury jako organizacja sieciowa).

4.     Wybór przedstawicieli danego powiatu następuje na podstawie zasad wyboru delegatów ustalonych każdorazowo na zakończenie kadencji Sejmiku.

5.     Mandat (delegata, zastępcy lub pary delegat - zastępca) może być wygaszony przez gremium, które go przyznało (konferencja powiatowa organizacji pozarządowych lub organizacja sieciowa).

6.     Konferencja powiatowa lub organizacja sieciowa może po wygaszeniu mandatu delegować kolejną osobę na miejsce odwołanej.

7.     W wyjątkowych przypadkach Sejmik może wystąpić z wnioskiem do gremium, które przyznało mandat o jego wygaszenie osobie działającej umyślnie
na szkodę tego gremium lub na szkodę sektora pozarządowego.

8.     Sejmik może wystąpić z wnioskiem do gremium, które przyznało mandat o jego wygaszenie parze (delegatowi oraz jego zastępcy) uchylającej się od aktywnej pracy w tym gremium. Podstawą wystąpienia z wnioskiem jest dwukrotny nieusprawiedliwiony brak reprezentacji z powiatu, miast grodzkich i organizacji sieciowych na posiedzeniach Sejmiku w trakcie trwania jego kadencji. Nieobecność przedstawicieli na posiedzeniu należy zgłaszać Przewodniczącemu Prezydium Sejmiku przed planowanym terminem posiedzenia lub usprawiedliwić w terminie do 7 dni po posiedzeniu Sejmiku.

§ 5 Struktury Sejmiku

 

1.     Podstawowym organem Sejmiku jest plenarne zebranie Sejmiku.

2.     Zebranie plenarne ustala kierunki działań Sejmiku oraz dokonuje wyboru 5 - 7 członków Prezydium Sejmiku. Dla realizacji swoich celów Sejmik może powoływać Zespoły Robocze.

3.     W zebraniach plenarnych mogą uczestniczyć:

1)        delegaci – są pełnoprawnymi członkami Sejmiku;

2)        stali zastępcy delegatów:

a)     posiadają czynne prawo wyborcze pod nieobecność delegata;

b)    nie posiadają biernego prawa wyborczego do Prezydium Sejmiku;

c)     posiadają prawo zgłaszania kandydatów do Prezydium Sejmiku
i Zespołów Roboczych;

d)    posiadają bierne prawo wyborcze do zasiadania w Zespołach Roboczych i Komisjach Skrutacyjnych.

3)        zaproszeni goście z głosem doradczym.

4.     Zebranie plenarne może powołać trzyosobową Komisję Skrutacyjną na czas trwania danego posiedzenia, przy czym powołanie Komisji Skrutacyjnej jest obligatoryjne przy wyborze Prezydium Sejmiku.

5.     Do bieżących działań i reprezentowania Sejmiku między jego posiedzeniami upoważnione jest wybrane przez Sejmik Prezydium.

6.     Wybór Prezydium następuje w dwóch etapach:

1)        członkowie zebrania plenarnego wybierają w odrębnym głosowaniu Przewodniczącego Sejmiku;

2)        członkowie zebrania plenarnego wybierają w odrębnym głosowaniu pozostałych członków Prezydium.

7.     Członkowie Prezydium na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie wiceprzewodniczącego i sekretarza.

§ 6 Funkcjonowanie Sejmiku

 

1.     Sejmik funkcjonuje na podstawie niniejszego Regulaminu przyjętego
na zebraniu plenarnym.

2.     Sejmik obraduje na zebraniach plenarnych zwoływanych przez Przewodniczącego Sejmiku co najmniej cztery razy w roku.

3.     Zwołanie zebrania plenarnego może nastąpić na wniosek Prezydium. Członkowie Sejmiku mogą zgłaszać wnioski o zwołanie zebrania plenarnego Przewodniczącemu Prezydium Sejmiku. Pisemny wniosek poparty przez
co najmniej 1/3 członków Sejmiku zostaje zgłoszony bezpośrednio
do Przewodniczącego Prezydium, który zwołuje zebranie plenarne w ciągu miesiąca od otrzymania wniosku.

4.     Zebranie plenarne Sejmiku prowadzi przewodniczący Prezydium, a w przypadku jego nieobecności, wiceprzewodniczący lub inny członek Prezydium.
W przypadku nieobecności wszystkich członków Prezydium zebraniom przewodniczy członek Sejmiku wybrany spośród przedstawicieli zgromadzonych na zebraniu.

5.     Prawomocność obrad i uchwał jest ważna bez względu na liczbę obecnych członków Sejmiku, o ile niniejszy regulamin nie stanowi inaczej.

6.     Prezydium Sejmiku oraz Zespoły Robocze spotykają się w miarę potrzeb.

7.     W wykonywaniu prac na rzecz Sejmiku oraz Prezydium możliwe jest wykorzystywanie drogi elektronicznej.

8.     Uchwały i ustalenia Sejmiku, Prezydium i Zespołów Roboczych zapadają zwykłą większością głosów.

9.     Podstawowym trybem głosowania jest tryb jawny, o tajnym trybie głosowania decyduje każdorazowo Sejmik.

10.  W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego posiedzenia.

11.  Protokoły z posiedzeń podpisuje prowadzący posiedzenia i sekretarz.

12.  Udział w pracach Sejmiku ma charakter społeczny

13.  Sejmik współpracuje z Biurem Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
w zakresie obsługi administracyjnej.

14.  Niniejszy regulamin może zostać zmieniony przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania, zwykłą większością głosów.


Regulamin w formacie PDF do pobrania tutaj

 

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi