ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

RLKS - informacje ogólne

 

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
w nowej perspektywie 2014-2020
 
 

 

Dokumenty i akty prawne
 

Wytyczne obowiązują LGD od 1 grudnia 2017 r.

 
 
 
 
 
- Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Umowa Partnerstwa: str. 208-212 - tutaj
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. - tutaj
- Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności - tutaj
- Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z późn. zm.) - tutaj
- Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w  perspektywie finansowej 2014–2020 - tutaj
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie EFS - tutaj
- Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 maja 2015 r. w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-202 - tutaj

 „Wytyczna nr 5/3/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”
http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Rozwoj-Lokalny-Kierowany-przez-Spolecznosc-RLKS
 

załącznik nr 2 do wytycznych - sprawozdanie z realizacji LSR

 

oraz –
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
(Dz. U. 2017r. , poz.1588)
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1588/1
 
 
 

W kontekście PROW
 
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (str. 235 – 251)
- Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z  udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w  ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich tutaj
- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków

i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Dz.U. z dnia 19 czerwca 2015 r. poz. 851 - tutaj
- Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 tutaj

1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020,


 

Materiały dodatkowe

 

- Poradnik dla Lokalnych Grup Działania w zakresie opracowania lokalnych strategii rozwoju na lata 2014-2020 - tutaj
- Struktura LSR - tutaj
- RPO WK-P 2014-2020: tutaj
- Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020 tutaj
- Europejski Komitet Ekonomiczno Społeczny również pozytywnie opiniuje RLKS – opinia - tutaj
- Wytyczne dla podmiotów lokalnych dotyczące rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - tutaj
- Prezentacja dla miast - tutaj

- Metodologia szacowania wskaźników RPO 2014-2020_EFRR 1 - tutaj

- Metodologia szacowania wskaźników RPO 2014-2020_EFS - tutaj

- Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju - tutaj

- Raport Oceny Zasobów Pomocy społecznej w Województwie Kujawsko-Pomorskim za 2014 r. tutaj

- Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji - tutaj 


Prezentacje

ngo_miejskie.pdf
kryteria_wyboru_LSR_na_6_11.pdf
Regulamin_konkursu_na_wybor_LSR_(2).pdf
System_oceny_projektow_w_ramach_Regionalnego_Programu_Operacyjnego.pdf
projekty_grantowe_06_11_2015.pdf

 

 

Zasady programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (Projekt) - tutaj

Sposób i metodologia mierzenia kryterium efektywności społeczno- zatrudnieniowej
w projektach realizowanych w ramach Osi Priorytetowej IX SOLIDARNE SPOŁECZEŃSTWO - tutaj

 

 

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi