ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2016-02-24 Są już pierwsze wyniki konkursów - zapraszamy do zapoznania się

Są już pierwsze wyniki otwartych konkursów ofert ogłoszonych przez samorząd województwa

Wyniki będziemy zamieszczać w miarę ich napływu z poszczególnych departamentów - zapraszamy do zapoznania się z materiałem poniżej

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 1/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2016-2018 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 3/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2016 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pod nazwą: ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

Wyniki otwartego konkursu  ofert nr 4/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2016 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pod nazwą: „PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM”

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 5/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2016  roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pod nazwą „AKTYWIZACJA ŚRODOWISK WIEJSKICH W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, NARKOMANII I INNYCH UZALEŻNIEŃ”

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 6/2016 „Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym” na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie pomocy społecznej w roku 2016

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 7/2016 „Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe” na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie pomocy społecznej w roku 2016

Wyniki otwartego konkursu Nr 11/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2016 roku w  zakresie turystyki i krajoznawstwa pod nazwą: UPOWSZECHNIANIE TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA.

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 12/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2016 roku dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą „EWALUACJA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2011-2015”

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 8/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2016  roku w zakresie pomocy społecznej pod nazwą: WSPIERANIE AKTYWIZACJI I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ SENIORÓW

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 9/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2016 roku w zakresie pomocy społecznej pod nazwą: WSPARCIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU OPIEKI NAD OSOBAMI PRZEWLEKLE CHORYMI

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 10/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2016 roku w zakresie promocji i ochrony zdrowia pod nazwą: OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 16/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2016 roku w zakresie promocji i ochrony zdrowia pod nazwą: OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 17/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2016 roku w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą: “Wspieranie dostępu dzieci do wczesnej wielospecjalistycznej interwencji w niepełnosprawność”

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 18/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2016 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwą: PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 19/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2016 roku w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: WSPIERANIE RODZIN W PEŁNIENIU FUNKCJI RODZICIELSKICH

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 20/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2016 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą "Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu"

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi