ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2016-03-09 Uproszczony kontakt z reprezentantami NGO w Komitecie Monitorującym
 
 
Fot. Szymon Zdziebło

 

Uproszczony kontakt z reprezentantami NGO w Komitecie Monitorującym

Aktywność Komitetu Monitorującego RPO naszego województwa jest coraz wyższa. Wiele się w nim dzieje, bo też konkursów o środki UE ma być w 2016 roku całe mnóstwo. W pracach Komitetu aktywni są także reprezentanci NGO. Aby możliwy był kontakt między przedstawicielami sektora pozarządowego w Komitecie i organizacjami z regionu powstała Grupa dyskusyjna na Facebooku.

Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (KM) działa już prawie rok. KM to pięćdziesięcioosobowe gremium, które – co dla projektodawców najistotniejsze – przygotowuje i zatwierdza kryteria wyboru projektów dla poszczególnych konkursów o środki UE, jak też musi zaakceptować wszelkie propozycje zmian w RPO. W KM zasiadają reprezentanci samorządu województwa, powiatów, gmin oraz rządu, a także przedstawiciele związków zawodowych, biznesu, środowisk naukowych i organizacji pozarządowych. Reprezentanci organizacji pozarządowych zostali wybrani w głosowaniu przeprowadzonym w lutym i marcu 2015 roku (więcej o wyborach >>>). Oficjalna strona internetowa Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020, na której publikowane są m.in. skład KM, protokoły, uchwały, skład i informacje o działaniach grup roboczych, znajduje się tutaj: link bezpośredni >>>


Kto w Komitecie z sektora pozarządowego?

Kujawsko-pomorski sektor pozarządowy ma w Komitecie 5 par reprezentantów („para” to członek i stały zastępca członka). Dwie pary to osoby wybrane na tzw. miejsca „w obszarze właściwym ze względu na rodzaj działalności objętej programem”: Tomasz Dominiak (Stowarzyszenie SUBICERE z Radziejowa) i Ewa Grobelska (Fundacja Daj szansę z Torunia) oraz ks. Marek Borzyszkowski (Caritas Diecezji Toruńskiej) oraz Mirosława Tomasik (Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica). Kolejne trzy pary zostały wybrane na tzw. miejsca programowe, tj. (1) ochrona środowiska - Zbigniew Szcześniak i Monika Krauze (oboje ze Stowarzyszenia TILIA z Torunia), (2) promowanie włączenia społecznego, równości szans płci, równości szans i niedyskryminacji – Łucja Andrzejczyk i Władysław Dolecki (oboje z Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku) oraz (3) ponadbranżowy związek stowarzyszeń (federacja) – reprezentanci Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych: Jan M. Grabowski (Federacja) i Elżbieta Wysocka (Stowarzyszenie Rozwoju Solca Kujawskiego).

 

Komitet spotyka się na posiedzeniach, a przygotowaniem do posiedzeń zajmują się przede wszystkim Grupy robocze, które na spotkaniach dyskutują kryteria konkursowe, które następnie proponują Komitetowi. Grupy mają charakter doradczy dla KM i jest ich obecnie siedem: (1) Kryteriów wyboru projektów, (2) Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, (3) Badań i innowacji, (4) Europejskiego Funduszu Społecznego, (5) Zrównoważonego rozwoju, (6) Koordynacji interwencji w sektorze Zdrowia, (7) Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Reprezentanci sektora pozarządowego są członkami grup ds. kryteriów wyboru projektów (Mirosława Tomasik), ds. ZIT (Elżbieta Wysocka), ds. EFS (Tomasz Dominiak, Jan M. Grabowski, Mirosława Tomasik), ds. zrównoważonego rozwoju (Zbigniew Szcześniak, Mirosława Tomasik), ds. RLKS (Tomasz Dominiak, Jan M. Grabowski, Elżbieta Wysocka). Właściwa praca merytoryczna i ustalenia co do brzmienia kryteriów konkursowych odbywa się na spotkaniach ww. grup roboczych. Dyskusja ta jest kontynuowana na posiedzeniach Komitetu, ale najczęściej członkowie Komitetu nie podważają ustaleń grup.

 

Poza możliwością nawiązania bezpośredniego kontaktu z członkami Komitetu nie ma praktycznie innych form i płaszczyzn do dyskusji i ustaleń między reprezentantami NGO w Komitecie i samymi organizacjami. Jednym z pomysłów na zmianę tej sytuacji było m.in. spotkanie dla organizacji pozarządowych zorganizowane przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych w listopadzie ubiegłego roku, czy też przeprowadzone w lutym br. wspólne działanie Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa i Federacji poświęcone zebraniu uwag i propozycji NGO do procedur, formularza i generatora wniosków RPO i przekazanie ich do Instytucji Zarządzającej RPO (czytaj więcej >>>).

 

Kontakt z reprezentantami sektora w Komitecie

Od dzisiaj działa także tzw. grupa na Facebooku dla zainteresowanych działaniami KM RPO: Komitet Monitorujący RPO Kujawsko-Pomorskie (Grupa NGOsowa). Grupa dedykowana jest przede wszystkim organizacjom pozarządowym z województwa, a publikowane są w niej informacje o planach, działaniach i wynikach aktywności KM RPO. Dołączyć do Grupy może każdy użytkownik Facebooka. Grupa została stworzona przez członków KM RPO wybranych z sektora pozarządowego, a to oznacza że nie jest oficjalnym narzędziem informacyjno-konsultacyjnym Komitetu. Jej zadaniem jest przede wszystkim ułatwianie kontaktu organizacji pozarządowych województwa z reprezentantami III sektora w Komitecie.

 

oprac. Jan M. Grabowski - Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi