ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

WYNIKI

Poniżej przedstawiamy Państwu wyniki otwartych konkursów ofert ogłoszonych w 2015 r. Wyniki będziemy zamieszczali sukcesywnie, w miarę napływu informacji z departamentów.

wyniki otwartego konkursu ofert nr 1/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań zleconych Samorządu Województwa finansowanych ze środków budżetu państwa  w latach 2015-2019 w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: WSPIERANIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OPIEKI ADOPCYJNO-WYCHOWAWCZEJ

wyniki otwartego konkursu ofert nr 2/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2015 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą: UPOWSZECHNIANIE I ROZWÓJ KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Wyniki konkursu nr 3/2015 pn. „Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim”

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 4/2015 na wykonanie zadań publicznych zwiazanych z realizacją zadań Samorzadu Województwa w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

Wyniki konkursu nr 5/2015 pn. „Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzależnień"

Wyniki konkursu nr 6/2015 pn: WSPIERANIE ZAJĘĆ ROZWOJOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

Wyniki konkursu nr 7/2015 pn: WSPIERANIE PRAC WYCHOWAWCZYCH Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ REALIZOWANYCH PRZEZ ORGANIZACJE MŁODZIEŻOWE

Wyniki konkursu nr 8/2015 pn. "Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów"

Wyniki konkursu nr 9/2015 pn. Wsparcie działań z zakresu opieki na osobami przewlekle chorymi

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 10/2015 pn. "Ochrona i promocja zdrowia" na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2015 roku w zakresie promocji i ochrony zdrowia.

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 11/2015 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie turystyki i krajoznawstwa pod nazwą: UPOWSZECHNIANIE TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA.

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 12/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2015 roku dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą: „BADANIE KONDYCJI TRZECIEGO SEKTORA I SYTUACJI WOLONTARIATU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM”

Wyniki otwartego konkursu ofert nr13/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w roku 2015 dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym  w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą: „DOFINANSOWANIE WKŁADU WŁASNEGO DO PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH”

Wyniki otwartego konkursu ofert nr13/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w roku 2015 dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym  w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą: „DOFINANSOWANIE WKŁADU WŁASNEGO DO PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH” – II nabór

 

wyniki otwartego konkursu ofert nr 15/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2015 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 16/2015 pn. "Ochrona zdrowia psychicznego" na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2015 roku w zakresie promocji i ochrony zdrowia.

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 17/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2015 roku w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, pod nazwą: WSPIERANIE DOSTĘPU DZIECI I MŁODZIEŻY DO WCZESNEJ WIELOSPECJALISTYCZNEJ INTERWENCJI W NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ  

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 18/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2015 roku w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym pod nazwą: PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

Wyniki otwartego konkursu nr 19/2015 na na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2015 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą "Realizacja programu powszechnej nauki pływania w województwie kujawsko-pomorskim"

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 20/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2015 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą "Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu"

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 21/2015 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą: „Realizacja programu MULTISPORT w województwie kujawsko-pomorskim”

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 22/2015 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą: „Realizacja programu Mały Mistrz w województwie kujawsko-pomorskim”

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 23/2015 na wykonywanie zadań   publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2015 r. przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego pn. „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 24/2015 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2015 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego pn. Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 25/2015 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą „Wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji rodzicielskich”.

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 26/2015 pn. "Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich w województwie kujawsko - pomorskim".

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 27/2015 pn. "Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki w województwie kujawsko-pomorskim".
 

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 28/2015 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2015 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”

 


 

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi