ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

WYNIKI

Informujemy, że zgodnie z regulaminami otwartych konkursów ofert, w przypadku przyznania dotacji niższej od kwoty wnioskowanej Oferent jest zobowiązany do bezzwłocznego złożenia  korekty zakresu rzeczowego i finansowego zadania (druk do pobrania tutaj ).

Ponadto warunkiem podpisania umowy będzie złożenie oświadczenia o zgodności odpisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy (druk do pobrania tutaj) .

W przypadku rezygnacji z przyznanej dotacji Oferent jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia właściwego departamentu Urzędu Marszałkowskiego. Oświadczenie w tej sprawie należy złożyć w terminie do 14 dni od dnia powiadomienia o wysokości przyznanej dotacji. Oświadczenie powinno zawierać nazwę zadania, pieczęć Oferenta oraz podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta.

Szczegółowych informacji w powyższych sprawach udzielają pracownicy departamentów odpowiedzialnych za poszczególne konkursy oraz Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi tel. 056 62 18 403, 056 62 18 371.

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi