ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

WYNIKI

Poniżej przedstawiamy wyniki ogłoszonych przez Samorząd Województwa otwartych konkursów ofert.

Konkurs nr 1/2012 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w latach 2012-2014 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego ; aktualizacja wyników na koniec 2012 r.

Wyniki konkursu nr 1/2012 zmienione uchwałą Nr 19/544/12  Zarzadu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 maja 2012 r. 

Konkurs nr 2/2012 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2012 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą: „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu”

konkurs nr 3/2012 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2012 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pod nazwą: „Rozwiązywanie problemów alkoholowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim”

Konkurs nr 4/2012 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2012 roku w  zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pod nazwą: „Przeciwdziałanie narkomanii w Województwie Kujawsko-Pomorskim”

Konkurs nr 5/2012 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2012 roku w  zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pod nazwą: „Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzależnień”

Konkurs nr 6/2012 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2012-2014 w zakresie pomocy społecznej pod nazwą: „Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym

Konkurs nr 7/2012 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2012-2014 w zakresie pomocy społecznej pod nazwą: „Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe

Konkurs nr 8/2012 na ogłasza otwarty konkurs ofert nr 8/2012 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w  latach 2012-2014 w zakresie pomocy społecznej pod nazwą: „Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów”

Konkurs nr 9/2012 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2012-2014 w  zakresie pomocy społecznej pod nazwą: „Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi”

Konkurs nr 10/2012 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2012-2014 w  zakresie promocji i ochrony zdrowia pod nazwą: „Ochrona i promocja zdrowia”

Konkurs nr 11/2012 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2012 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa pod nazwą: „Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa

Konkurs nr 12/2012 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2012-2014 w zakresie pomocy społecznej pod nazwą: „Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej”

Konkurs nr 13/2012 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2012-2014 dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3,
w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie pod nazwą: „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych”

Wyniki konkursu nr 13/2012 zmienione nr 21/628/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 maja 2012 r.

Konkurs nr 14/2012 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2012 roku dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą: „Forum organizacji pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego"

Konkurs nr 15/2012 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2012 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą: „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”

Konkurs nr 16/2012 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2012-2014 w  zakresie promocji i ochrony zdrowia pod nazwą: „Ochrona zdrowia psychicznego”

Konkurs nr 17/2012 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2012 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu pn. „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu”

Konkurs nr 18/2012 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2012 r. przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pozytku publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. "Konkurs Województwo Kujawsko-Pomorskie bez barier".

Konkurs nr 19/2012 na powierzenie realizacji zadania publicznego Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2012 roku finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla tłumaczy języka migowego oraz tłumaczy – przewodników.

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi