ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2015-02-09 Wyniki głosowania na członków Komitetu Monitorującego RPO WK-P - ostatecznie zakończone

Komisja Wyborcza – powołana przez Radę Działalności Pożytku Publicznego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, publikuje ogłoszenie o wynikach głosowaniu na członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

w obszarze właściwym ze względu na rodzaj działalności objętej programem tj. edukacji (w tym edukacji formalnej, nieformalnej i  zawodowej), wykluczenia społecznego, aktywności prozdrowotnej (turystyki, sportu, zdrowego społeczeństwa)

 

Na podstawie punktu 6.20 ordynacji wyborczej, stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały nr 86 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 6 października 2014 r. w sprawie zmiany ordynacji wyborczej, określającej zasady wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komitetów monitorujących krajowe i regionalne programy operacyjne na lata 2014 –2020 oraz Uchwały Nr 41/1380/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 października 2014 r. – publikuje się ogłoszenie o wynikach głosowania na członków Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014 – 2020 w obszarze właściwym ze względu na rodzaj działalności objętej programem tj. edukacji (w tym edukacji formalnej, nieformalnej i zawodowej), wykluczenia społecznego, aktywności prozdrowotnej (turystyki, sportu, zdrowego społeczeństwa)

Pod głosowanie poddane zostały nizej wyszczególnione kandydatury:  

Edukacja (w tym edukacja formalna, nieformalna i zawodowa), wykluczenie społeczne, aktywność prozdrowotna (turystyka, sport, zdrowe społeczeństwo)

ks. Marek Borzyszkowski
– kandydat, Mirosława Tomasik – zastępca
Tomasz Dominiak – kandydat, Ewa Grobelska – zastępca
Karol Gutsze – kandydat, Magdalena Kurpinowicz – zastępca
Katarzyna Lipowiec – kandydatka, Zdzisław Plewa – zastępca
Henryk Sobczak – kandydat, Teresa Głania – zastępca
Marcin Tylman – kandydat, Magdalena Gracek - zastępca

W terminie przeznaczonym na głosowanie, organizacje oddały 114 głosówz czego 2 głosy oddane zostały przez podmioty nieuprawnione oraz 4 głosy nieważne z uwagi na brak informacji dotyczących numeru KRS/nr ewidencji w karcie do głosowania.

Wyniki głosowania przedstwiają się następująco:

ks. Marek Borzyszkowski – kandydat, Mirosława Tomasik – zastępca 37 głosów
Tomasz Dominiak – kandydat, Ewa Grobelska – zastępca - 28 głosów
Karol Gutsze – kandydat, Magdalena Kurpinowicz – zastępca - 22 głosy
Katarzyna Lipowiec – kandydatka, Zdzisław Plewa – zastępca - 7 głosów
Henryk Sobczak – kandydat, Teresa Głania – zastępca - 4 głosy
Marcin Tylman – kandydat, Magdalena Gracek - zastępca - 10 głosów

W związku z powyższym do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w  obszarze właściwym ze względu na rodzaj działalności objętej programem tj. edukacji (w tym edukacji formalnej, nieformalnej i  zawodowej), wykluczenia społecznego, aktywności prozdrowotnej (turystyki, sportu, zdrowego społeczeństwa) wybrane zostały dwie pary, które otrzymały największą ilość głosów tj:

ks. Marek Borzyszkowski – kandydat, Mirosława Tomasik – zastępca 37 głosów
Tomasz Dominiak – kandydat, Ewa Grobelska – zastępca - 28 głosów

Z listą oddanych głosów zapoznać się można tutaj

W związku z brakiem protestów, dotyczących wyników głosowania - wyniki uważa się za ostateczne i wiążące.

Ostatecznie do Komitetu Monitorującego RPO WK-P jako przedstawiciele organizacji pozarządowych mandat otrzymali:

Ochrona środowiska:
Zbigniew Szcześniak
– kandydat, Monika Krauze – zastępca
 
Promowanie włączenia społecznego, równości szans płci, równości szans i niedyskryminacji
Łucja Andrzejczyk
– kandydatka, Wladysław Dolecki – zastępca
 

Ponadbranżowy związek stowarzyszeń (federacja)
Jan Maria Grabowski
– kandydat, Elżbieta Wysocka – zastępca

Edukacja (w tym edukacja formalna, nieformalna i zawodowa), wykluczenie społeczne, aktywność prozdrowotna (turystyka, sport, zdrowe społeczeństwo)
ks. Marek Borzyszkowski – kandydat, Mirosława Tomasik – zastępca
Tomasz Dominiak – kandydat, Ewa Grobelska – zastępca

Rada Działalności Pożytku Publicznego na podstawie punktu 7.10 Ordynacji Wyborczej (...) niezwłocznie wskaże Instytucji Zarządzającej przedstawicieli wybranych do Komitetu Monitorującego.

Gratulujemy wybranym przedstawicielom NGO-sów z naszego regionu.
 

 

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi