ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2015-10-09 Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił konkurs na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
OGŁASZA
KONKURS NA WYBÓR STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ (LSR)
 

W konkursie o wybór mogą ubiegać się LSR, które:

 1) będą realizowane przez Lokalne Grupy Działania działające jako stowarzyszenia posiadające osobowość prawną

 2) spełniają następujące warunki:

a) obszar objęty LSR jest zamieszkany nie więcej niż przez 150 tys. mieszkańców [1] oraz nie mniej niż przez:

-  30 tys. (nie licząc mieszkańców miast zamieszkanych przez więcej niż 20 tys. mieszkańców) w przypadku LSR współfinansowanej ze środków EFRROW,

-  20 tys. w przypadku LSR współfinansowanej wyłącznie ze środków EFS, której obszarem objęte jest wyłącznie miasto lub część miasta,

-  30 tys. w pozostałych przypadkach,

b) obszar objęty LSR składa się:

- co najmniej z dwóch gmin niebędących miastami zamieszkanymi przez więcej niż 20 tys. mieszkańców w przypadku LSR współfinansowanej ze środków EFRROW,

-   wyłącznie z miasta lub części miasta w przypadku LSR współfinansowanej wyłącznie ze środków EFS,

-  co najmniej z dwóch gmin w pozostałych przypadkach.

Pozostałe warunki zostały szczegółowo określone w Regulaminie konkursu.

W przypadku gdy:

obszar objęty LSR jest zamieszkany nie więcej niż przez 150 tys.mieszkańców oraz nie mniej niż przez:

       - 30 tys. (nie licząc mieszkańców miast zamieszkanych przez więcej niż 20 tys. mieszkańców) w przypadku LSR współfinansowanej ze środków EFRROW,

         - 30 tys. w pozostałych przypadkach,


wnioski o wybór LSR należy składać w terminie od 9 listopada do 30 grudnia 2015 r.

W przypadku gdy:

obszar objęty LSR jest zamieszkany nie więcej niż przez 150 tys.  mieszkańców oraz nie mniej niż przez:

                - 20 tys. w przypadku LSR współfinansowanej wyłącznie ze środków EFS, której obszarem objęte jest wyłącznie miasto lub część miasta,


wnioski o wybór LSR należy składać w terminie od 4 stycznia do 29 lutego 2016 roku.


Wniosek o wybór LSR wraz z załącznikami należy składać w wersji papierowej i elektronicznej od poniedziałku do piątku w Biurze Podawczo - Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej - Curie 73, 87 - 100 Toruń, w poniedziałki, środy i czwartki od 7.30 do 15.30, we wtorki od 7.30 do 17.00, w piątki od 7.30 do 14.00.

Sposób ustalania wysokości dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR oraz kwoty alokacji środków dla poszczególnych funduszy w województwie kujawsko-pomorskim zostały określone w zał. nr 6 do Regulaminu konkursu udostępnionym poniżej.

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), Regulamin konkursu na wybór LSR wraz z załącznikami: nr 1- Formularz wniosku o wybór LSR oraz instrukcja wypełniania wniosku, nr 2- Kryteria wyboru LSR, nr 3 - Struktura i wymagania dotyczące LSR, nr 4 - Formularz karty oceny wniosku o wybór LSR, nr 5 -  Formularz karty oceny LSR pod względem spełnienia kryteriów wyboru LSR dla członka Komisji, nr 6 - Sposób ustalania wysokości dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR; Formularz umowy o warunkach
i sposobie realizacji LSR z załącznikiem nr 2 - Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zamieszczone są poniżej.

- Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)

- Regulamin konkursu na wybór LSR

załącznik nr 1: Wniosek o wybór LSR oraz Instrukcja wypełniania wniosku o wybór LSR

załącznik nr 2: Kryteria wyboru LSR

załącznik nr 3: Struktura i wymagania dotyczące LSR

załącznik nr 4: Karta oceny wniosku o wybór LSR

załącznik nr 5: Karta oceny kryteriów wyboru LSR dla członka komisji

załącznik nr 6: Sposób ustalania wysokości środków na realizację LSR

- Formularz umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR  oraz załącznik nr 2 do umowy: Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Pytania dotyczące postępowania konkursowego należy kierować na adres: rlks@kujawsko-pomorskie.pl nie później niż do 7 dnia przed upływem terminu składania wniosków. Odpowiedzi na pytania udzielane będą drogą elektroniczną w terminie 7 dni od dnia otrzymania zapytania, jednak nie później niż na 1 dzień przed zakończeniem konkursu.


[1] Liczbę mieszkańców ustala się według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. na podstawie wynikowych informacji statystycznych ogłaszanych, udostępnianych lub rozpowszechnianych zgodnie z przepisami o statystyce publicznej.

 

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi