Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

OGŁOSZENIA

konkurs ofert nr 17/2011 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2011 roku przez organizacje pozarządowe w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Świadczenie usług indywidualnych i grupowych w języku migowym dla osób niesłyszacych powyżej 16 roku życia”

Do pobrania

regulamin konkursu: tutaj
uchwała tutaj
uzasadnienie do uchwały:tutaj

Konkurs nr 16/2011 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2011 r. w zakresie kultury pod nazwą UPOWSZECHNIANIE I ROZWÓJ KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Do pobrania:

regulamin konkursu: tutaj
uchwała:tutaj
uzasadnienie do uchwały: tutaj

Ogłoszenie dotyczące konkursów 1-15/2011 - do pobrania

Uchwała dotycząca ogłoszenia konkursów 1-15/2011 - do pobrania

Konkurs nr 1/2011 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2011 r. w zakresie kultury pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego”;

do pobrania – Regulamin konkursu nr 1/2011

Konkurs nr 2/2011 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2011 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu”;

do pobrania – Regulamin konkursu nr 2/2011

Konkurs nr 3/2011 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2011 r. w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień pod nazwą: „Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim”;

do pobrania – Regulamin konkursu nr 3/2011

Konkurs nr 4/2011 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2011 r. w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień pod nazwą: „Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim”;

do pobrania – Regulamin konkursu nr 4/2011

Konkurs nr 5/2011 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2011 r. w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień pod nazwą: „Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzależnień”;

do pobrania – Regulamin konkursu nr 5/2011

Konkurs nr 6/2011 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2011 r. w zakresie pomocy społecznej pod nazwą „Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym”;

do pobrania – Regulamin konkursu nr 6/2011

Konkurs nr 7/2011 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2011 r. w zakresie pomocy społecznej pod nazwą „Wspieranie pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą realizowanej przez organizacje młodzieżowe”;

do pobrania – Regulamin konkursu nr 7/2011

Konkurs nr 8/2011 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2011 r. w zakresie pomocy społecznej pod nazwą „Wspieranie aktywności i integracji społecznej seniorów”;

do pobrania – Regulamin konkursu nr 8/2011

Konkurs nr 9/2011 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2011 r. w zakresie pomocy społecznej pod nazwą „Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi”;

do pobrania – Regulamin konkursu nr 9/2011

Konkurs nr 10/2011 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2011 r. w zakresie promocji i ochrony zdrowia pod nazwą „Ochrona i promocja zdrowia”;

do pobrania – Regulamin konkursu nr 10/2011

Konkurs nr 11/2011 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2011 r. w zakresie turystyki pod nazwą „Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa”;

do pobrania – Regulamin konkursu nr 11/2011

Konkurs nr 12/2011 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2011 r. w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą „Rehabilitacja dzieci niewidomych i słabowidzących”;

do pobrania – Regulamin konkursu nr 12/2011

Konkurs nr 13/2011 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2011 r. dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą: „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych”;

do pobrania – Regulamin konkursu nr 13/2011

Konkurs nr 14/2011 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2011 r. dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą: „Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego”;

do pobrania – Regulamin konkursu nr 14/2011

Konkurs nr 15/2011
na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2011 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

do pobrania – Regulamin konkursu nr 15/2011