Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent
2022-06-01

Rusza drugi nabór wniosków w projekcie grantowym uruchomionym przez Samorząd Województwa dla organizacji pozarządowych dotkniętych skutkami COVID 19

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza do składania wniosków w drugim naborze konkursu grantowego skierowanego do organizacji pozarządowych dotkniętych skutkami epidemii COVID-19. Można otrzymać dotację do 50 tys. na działania w sferze usług społecznych.

Ze szczegółami można zapoznać się poniżej:

Tytuł projektu grantowego: Inicjatywy  w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO

Beneficjent projektu:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu - Departament Spraw Społecznych i Zdrowia

Partnerzy:

 • Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „TŁOK” w Toruniu
 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet „GINEKA” w Bydgoszczy
 • Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Całkowita wartość projektu:

5 882 250,00 zł

Kwota dofinansowania:

4 999 912,50 zł

Okres realizacji projektu:

1.06.2021 r. – 30.06.2023 r.

Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych dla mieszkańców województwa w związku z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 w ramach inicjatyw grantowych NGO.  

Uczestnicy projektu:

Grupę docelową projektu stanowiły będą osoby fizyczne zamieszkujące, uczące się lub pracujące na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dotknięte skutkami COVID-19,
w szczególności:

 • osoby zagrożone ubóstwem społecznym lub wykluczeniem społecznym i/lub ich
  otoczenie,
 • osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, 
 • osoby przebywające  w pieczy zastępczej,
 • osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i  zwalczania
  demoralizacji i przestępczości,
 • osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,
 • osoby z niepełnosprawnością,
 • osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
 • osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań
 • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
 • osoby odbywające kary pozbawienia wolności w formie dozoru elektronicznego
 • osoby, których udział w projekcie jest niezbędny do skutecznego wsparcia osób
  zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

Oferowane formy wsparcia:

W ramach naborów organizacje pozarządowe będą miały możliwość złożenia wniosku o przyznanie grantu na realizację inicjatyw społecznych w ramach następujących rodzajów usług:

 • usługi opiekuńcze,
 • usługi w rodzinnym domu pomocy,
 • usługi w ośrodkach wsparcia,
 • usługi w domu pomocy społecznej,
 • usługi asystenckie świadczone przez asystentów na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
 • usługi wsparcia rodziny w tym:

- praca z rodziną,

- pomoc w opiece i wychowaniu dziecka poprzez usługi placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej oraz  w formie pracy podwórkowej,

- pomoc rodzinie w opiece i wychowaniu poprzez wsparcie rodzin wspierających,

- rodzinna piecza zastępcza oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego do 8 dzieci, a także placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego do 14 osób,

 • usługi w postaci mieszkań chronionych,
 • usługi w postaci mieszkań wspomaganych.

Efekty:

 • objęcie wsparciem 1060 osób w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19
 • zrealizowanie 106 inicjatyw w celu łagodzenia skutków wynikających z  pandemii COVID-19
 • objęcie wsparciem 53 podmioty  w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19

Nabór:

Informacje na temat naboru wraz z linkiem do generatora wniosków znajdą Państwo pod linkiem: https://ngo.kujawsko-pomorskie.pl/2283/nabor-2gngo2022

Wszelkich informacji na temat projektu udzielają pracownicy Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia pod nr tel. 56 621 25 15 oraz pod adresem mailowym: grantyngo-efs@kujawsko-pomorskie.pl