Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent
2011-09-15

W imieniu Stowarzyszenia "Tilia" zapraszamy na szkolenie pn. "Polityka Informacyjna"

Toruńskie Stowarzyszenie Ekologiczne „Tilia” oraz Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży zaprasza podmioty ekonomii społecznej oraz osoby fizyczne z terenu woj. kujawsko – pomorskiego do uczestnictwa w projekcie pn. „Promocja ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej”

Toruńskie Stowarzyszenie Ekologiczne „Tilia” oraz Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży zaprasza podmioty ekonomii społecznej (organizacje pozarządowe, spółdzielnie pracy, spółdzielnie socjalne, instytucje rynku pracy, pomocy i integracji społecznej) oraz osoby fizyczne z terenu woj. kujawsko – pomorskiego do uczestnictwa w projekcie pn. „Promocja ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej” (POKL.07.02.02-04-010/10). Projekt jest realizowany w okresie styczeń 2011 – grudzień 2012 i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu będzie realizowane szkolenie.
• Tytuł szkolenia: „Polityka informacyjna” .
• Miejsce: Szkoła Leśna na Barbarce, ul. Przysiecka 13, Toruń
• Czas: 20.09.2011 (wtorek) w godz. 9.00-17.00
• Osoba prowadząca szkolenie: Jarosław Nadolski, trener – konsultant, właściciel Agencji public relations
• Termin nadsyłania zgłoszeń (faks 56 657 60 85 ,e-mail: tilia@tilia.org.pl): 19.09.2011


Szkolenie jest bezpłatne - dofinansowanie stanowi 100% . W ramach szkolenia otrzymają Państwo także materiały szkoleniowe.
Następne szkolenia zostaną zorganizowane w październiku z tematów:
• Techniki wspomagające pozyskiwanie sponsorów
• Myślenie projektowe.
Zgłoszenie się na szkolenie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu uczestnictwa w projekcie. Po przybyciu na szkolenie uzupełniają Państwo formularz zgłoszeniowy do projektu.

W ramach projektu funkcjonuje Punkt Doradztwa Ekonomii Społecznej przy ul. Pl. Św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń, którego celem jest udzielanie wsparcia podmiotom Ekonomii Społecznej i kierowania do dalszych usług specjalistycznych w zakresie informacji prawnych, księgowych i marketingowych. Osobą prowadzącą punkt jest Pan Karol Bieniek - doradca PDES e- mail: kbieniek@ecwm.org.pl tel. 56 65 22 240 wew. 36

do pobrania:

KARTA_ZGLOSZENIA

PROGRAM

REGULAMIN UCZESTNICTWA


Strona internetowa projektu: www.ekonomia-spoleczna.com.pl

Biuro projektu:
• szkolenia:
TSE "Tilia"
ul. Przysiecka 13 , 87-100 Toruń
tel. fax. /0-56/ 657 60 85
e-mail:tilia@tilia.org.pl
www.tilia.org.pl
• Punkt Doradztwa Ekonomii Społecznej
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
ul. Pl. Św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń
e-mail: mbakalarz@ecwm.org.pl
tel. (56) 652-22-40, fax. (56) 652-22-41
www.ecwm.org.pl

informacja o projekcie:
„Promocja ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej”
Działania proponowane w projekcie są skierowane do osób fizycznych chcących założyć podmiot Ekonomii Społecznej, a także do podmiotów już istniejących (organizacji pozarządowych, spółdzielni pracy, spółdzielni socjalnych, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej. Celem nadrzędnym Projektu jest rozwijanie sektora ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim, przez wsparcie funkcjonowania 100 instytucji otoczenia Ekonomii Społecznej w tym 200 osób fizycznych (minimum 120 kobiet).
W szczegółach nasze cele odnoszą się do:
- podniesienia wiedzy i kompetencji 200 osób (minimum 120 kobiet) oraz 100 podmiotów Ekonomii Społecznej na temat zasad ich funkcjonowania (m.in. prawo, finanse, marketing, pozyskiwanie funduszy europejskich, ekologia),
- zwiększenia zainteresowania podmiotami Ekonomii Społecznej wśród instytucji pracy, pomocy i integracji społecznej,
- zwiększenia aktywności społeczności lokalnej w zakresie współpracy przy rozwiązywaniu problemów w zakresie Ekonomii Społecznej.
Oferujemy:
- Prowadzenie stałego Punktu Doradztwa Ekonomii Społecznej celem udzielania wsparcia podmiotom Ekonomii Społecznej i kierowania do dalszych usług specjalistycznych w zakresie informacji prawnych, księgowych i marketingowych. Z doradztwa w Punkcie skorzysta 100 (w tym min. 60 kobiet) podmiotów Ekonomii Społecznej oraz osoby, które są zainteresowane założeniem podmiotów Ekonomii Społecznej (20 w tym min.12 kobiet).
- Szkolenia z zakresu Ekonomii Społecznej niezbędne do utworzenia i funkcjonowania podmiotów Ekonomii Społecznej (stowarzyszenia, fundacje). Skierowane będą do podmiotów już funkcjonujących, a także dla osób chcących założyć taki podmiot. Szkolenia będą dotyczyły m.in. podstaw prawnych, finansowych, marketingowych, zakładania organizacji i podmiotów Ekonomii Społecznej, pozyskiwania funduszy, zarządzania projektami, i innych tematów zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem.
- Szkolenia dotyczące zrównoważonego rozwoju w szczególności ekologii oraz prowadzenia ekologicznej działalności przez podmioty ekonomii społecznej. Odbędzie się 30 dni szkoleń po 8 godzin lekcyjnych.
- Każda osoba lub organizacja może skorzystać z usług indywidualnego coacha – trenera, mentora, który poprowadzi podmiot w drodze do zawarcia partnerstw lokalnych. Udogodnieniem dla uczestniczących w projekcie osób będzie możliwość spotkania się z coachem we własnej siedzibie. Coach będzie na bieżąco kontaktował się z instytucjami zainteresowanymi współpracą i pomagał w utworzeniu partnerstw.
- Wyjazdowe warsztaty partnerskie ukierunkowane na utworzenie i funkcjonowanie partnerstw. Zadanie to będzie szczególnie skierowane do instytucji rynku pracy.
Zapewniamy:
- bezpłatne doradztwo, coaching, udział w szkoleniach i warsztatach,
- wysoką jakość szkoleń,
- materiały szkoleniowe i ćwiczeniowe,
- kompleksowe wsparcie merytoryczne,
- praktyczny charakter warsztatów,
- wyżywienie na szkoleniach i warsztatach.
Adresaci Projektu:
Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących na terenie województwa kujawsko – pomorskiego oraz do podmiotów i instytucji działających na jego terenie (organizacje pozarządowe, spółdzielnie pracy, spółdzielnie socjalne itp.) .
Projekt przewiduje udział beneficjentów we wszystkich działaniach. W związku z tym całkowita liczba uczestniczących osób przewidywana jest na 200 w tym minimum 120 kobiet. Projekt obejmie też swym działaniem udział 100 podmiotów Ekonomii Społecznej w tym min 60 kobiet.