Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

II edycja konkursu 2009r.

Konkurs o Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje rozstrzygnięty.
Uchwałą nr 82/1421/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 listopada 2009 r. rozstrzygnięty został Konkurs o Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pn. „Rodzynki z pozarządówki”

Ideą konkursu było dotarcie do małych organizacji, opierających się przede wszystkim na wolontariacie, których ciekawe, nowatorskie działania mogą być realizowane także przez inne podmioty pozarządowe na zasadzie dobrych praktyk.

Na konkurs wpłynęło 49 wniosków, z których 7 nie spełniło kryteriów formalnych. Do oceny merytorycznej zakwalifikowały się 42 inicjatywy. Oceny merytorycznej dokonywała sześcioosobowa kapituła konkursu powołana uchwałą Zarządu Województwa nr 66/1122/09 z dnia 3 września 2009 r. Praca kapituły odbywała się w kilku etapach. Na wstępie członkowie kapituły ocenili zgłoszone inicjatywy indywidualnie, za pomocą punktacji określonej w regulaminie konkursu. Następnie, w oparciu o średnią ocen indywidualnych, wyłoniono 22 projekty, które przeszły do drugiego etapu konkursu i zdecydowano o wizytacjach 14 organizacji. Wizytacje były niezwykle ciekawym etapem pracy kapituły. Pozwoliły bowiem obejrzeć efekty projektów i poznać wiele interesujących szczegółów związanych z ich realizacją. Po zakończeniu wizytacji odbyło się drugie posiedzenie kapituły, która po długiej dyskusji podjęła decyzję o rekomendowaniu do nagrody 12 organizacji pozarządowych i zaproponowała nagrody w wysokości 2750 zł dla każdego z laureatów. Nagrody są przeznaczone na działalność statutową laureatów. Wykaz laureatów znajduje się poniżej.

Gratulujemy laureatom – „Rodzynkom 2009” oraz dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za przedstawienie niezwykle cennych inicjatyw, realizowanych w swoich środowiskach lokalnych. Więcej informacji na temat inicjatyw zgłoszonych do konkursu zamieścimy wkrótce.

Gala wręczenia nagród w ramach konkursu „Rodzynki z pozarządówki” 2009r. odbędzie się 25 listopada 2009 r. o godz. 14.00 w Teatrze „Baj Pomorski” w Toruniu.

do pobrania:

Opis laureatów:

Logo konkursu „Rodzynki z Pozarządówki” zostało stworzone przez Fundację Free Arts

Konkurs o Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 61/1017/09 z dnia 11.08.2009 ogłosił II edycję konkursu „Rodzynki z pozarządówki” na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe, na terenie naszego województwa.

Celem konkursu jest:

  • promowanie lokalnych inicjatyw społecznych realizowanych przez organizacje pozarządowe działające na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
  • tworzenie pozytywnego wizerunku organizacji pozarządowych i podkreślanie rangi podejmowanych przez nie działań,
  • wsparcie rozwoju niewielkich, prężnie działających organizacji, których inicjatywy mogą pretendować do miana tzw. „dobrych praktyk”.

Do uczestnictwa w konkursie zapraszamy organizacje pozarządowe (w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), które spełniają następujące warunki:

  • są bezpośrednimi realizatorami inicjatywy społecznej (projektu) zgłaszanej do konkursu,
  • posiadają siedzibę albo oddział i prowadzą działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
  • roczne przychody na działania statutowe w 2008 r., wykazane w oparciu o sprawozdanie finansowe (załącznik do dokumentacji konkursowej) nie przekraczają 150 000,00 zł.

Konkurs obejmuje inicjatywy (projekty) organizacji pozarządowych zrealizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na rzecz pożytku publicznego w okresie od 1 września 2008 r. do 31 sierpnia 2009 r. oraz inicjatywy (projekty), które rozpoczęły się przed 1 września 2008 r. i były realizowane w okresie do 31 sierpnia 2009 r.

Pula środków na nagrody w 2009 r. wynosi 33 tys. zł. Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne w wysokości do 3 tys. zł. z przeznaczeniem na działalność statutową. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną podczas uroczystej gali konkursu, która odbędzie się pod koniec listopada b.r.

Wnioski konkursowe należy składać do 15 września 2009 r. na adres podany poniżej (decyduje data stempla pocztowego).
Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się poniżej.

Bliższych informacji o konkursie „Rodzynki z pozarządówki” udzielają pracownicy Biura Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, tel. 056 62 18 403, 056 62 18 371, e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń
z dopiskiem: Konkurs „Rodzynki z Pozarządówki”

Logo konkursu „Rodzynki z Pozarządówki” zostało stworzone przez fundację FreeArt
Do pobrania: