Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent
2021-07-28

Kolejne konsultacje projektu "Wieloletniego Programu Współpracy"

Zapraszamy do udziału w II konsultacjach "Wieloletniego Programu Współpracy Samorządu Województwa z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2021-2025".

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego na posiedzeniu w dniu 28 lipca przyjął II wersję projektu Wieloletniego programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskeigo z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025. Zgodnie z treścią podjętej uchwały, projekt zostanie skierowany do  konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wieloletni program współpracy samorządu województwa kujawsko – pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025 powstał z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W 2018 roku Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi zleciło w ramach otwartego konkursu ofert badanie potencjału trzeciego sektora i sytuacji wolontariatu w województwie kujawsko-pomorskim, którego wyniki stanowiły punkt wyjścia do prac nad wieloletnim programem.

W czerwcu 2020 roku powstał wstępny harmonogram prac nad wieloletnim programem, który był aktualizowany w miarę potrzeb.

Na przełomie miesiąca lipca i sierpnia 2020 r. odbyły się wybory do składu „Zespołu ds. opracowania „Wieloletniego programu współpracy samorządu Województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025”. Zespół docelowo składał się z 20 osób, w tym 10 osób reprezentujących III sektor (5 osób wybranych z przedstawicieli Sejmiku NGO) i (5 osób wybranych w wolnych wyborach) oraz z 10 przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego – praktyków reprezentujących komórki ściśle związane z realizacją zadań w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jak również osób z głosem doradczym.

We wrześniu 2020 r. odbyło się pierwsze (jeszcze w tradycyjnej formie) dwudniowe spotkanie warsztatowe, podczas którego powstała wizja programu na rok 2025, oraz diagnoza współpracy sektora pozarządowego z samorządem województwa kujawsko-pomorskiego, zawierająca także przeprowadzoną podczas warsztatów analizę SWOT. Zespół dokonał podsumowania dotychczasowej współpracy między sektorami i tym samym ustalił, w jakim kierunku powinny zmierzać zapisy programowe. Podczas spotkania wypracowano również cel główny i cele szczegółowe, w oparciu o które realizowane będą działania programowe, będące konsekwencją założonych celów.

Na przełomie października i listopada 2020 r. odbyły się kolejne trzy spotkania o charakterze warsztatowym (w związku z szerzącą się epidemią COVID-19 odbyły się w formie on-line), podczas których m.in. przeanalizowano dokumenty strategiczne województwa. Wypracowano również działania służące realizacji założonych wcześniej celów, oraz określono w zgodności ze strategią rozwoju województwa priorytetowe obszary zadań publicznych. Kolejnym etapem było przygotowanie ostatecznej wersji projektu wieloletniego programu.

Kolejnym etapem pracy nad projektem dokumentu było poddanie go konsultacjom społecznym, które odbyły się w lutym br.

Po zakończeniu konsultacji, w których złożono 40 uwag przeanalizowano złożone propozycje (uwzględniono częściowo bądź całkowicie ok 60%) i postanowiono o poddaniu materiału kolejnym konsultacjom.

W ramach udziału w konsultacjach, uwagi mozna składać na formularzu konsultacyjnym i przesyłać na adres email ngo@kujawsko-pomorskie.pl w terminie od 28 lipca do 10 sierpnia 2021 r.

Do pobrania:
Projekt programu wieloletniego