ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2018-09-13 Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa w sprawie inicjatywy lokalnej

Zapraszamy do udziału w konsultacjach projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie inicjatywy lokalnej.

W dniu 12 września br. Zarząd Województwa przyjął projekt uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej oraz skierowania jej do konsultacji.

Przypominamy, że zgodnie z art. 19b. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych, lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 mogą złożyć wniosek o realizację zadania publicznego do jednostki samorządu terytorialnego, na terenie której mają miejsce zamieszkania lub siedzibę, w zakresie:
1) działalności, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 13, obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji i sieci wodociągowej, stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, a także budynków oraz obiektów małej architektury;
2) działalności, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 16 i 27;
3) edukacji, oświaty i wychowania, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 14;
4) działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 17 i 19;
5) ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 18;
6) porządku i bezpieczeństwa publicznego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 20;
7) rewitalizacji, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 32a.

Konsultacje będą prowadzone w  terminie od dnia 12.09.2018 r. do dnia 26.09. 2018 r. w formie przyjmowania pisemnych opinii, uwag i wniosków zgłaszanych na adres Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, ul. Marii Skłodowskiej Curie 73 oraz pocztą elektroniczną na adres ngo@kujawsko-pomorskie.pl.

Do pobrania:

uchwała sejmiku
tryb i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej

formularz konsultacji do pobrania tutaj

 

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi