ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2020-10-15 Nabór uzupełniający do Wojewódzkiej Rady Pożytku

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego liczy 14 członków, w tym 7 przedstawicieli wskazywanych przez organizacje pozarządowe.

W związku ze złożoną przez jednego z członków rezygnacją z dalszej pracy w Radzie, ogłaszamy nabór uzupełniający, tym samym zapraszamy organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatów.

Wybory będą przebiegały w dwóch etapach: I. Etap pierwszy – zgłaszanie kandydatów, II. Etap drugi – głosowanie. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 30 października 2020 r.
 
Kandydatem na przedstawiciela organizacji pozarządowych w Radzie Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego może być osoba, która:
•    jest członkiem, pracownikiem lub wolontariuszem organizacji pozarządowej zarejestrowanej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;
•    jest pełnoletnia;
•    nie była karana za przestępstwa z winy umyślnej.

Kandydatów do Rady zgłaszają organizacje pozarządowe zarejestrowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego będącego załącznikiem do regulaminu. Jedna organizacja może zgłosić jednego kandydata.

Zgłoszenie kandydata przez organizację musi być poparte 2 rekomendacjami wystawionymi, przez inne niż zgłaszająca, organizacje pozarządowe zarejestrowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.Jedna organizacja może wystawić rekomendacje tylu kandydatom, ilu uzna za godnych poparcia.

Zgłoszenie kandydata następuje poprzez przesłanie zgłoszenia do Komisji Wyborczej na jeden z dwóch sposobów: (1) pocztą tradycyjną lub osobiście na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, (2) poczta e-mail (przesłanie skanu dokumentów) na adres ngo@kujawsko-pomorskie.pl, w terminie do dnia 30 października 2020 r. Decyduje data wpływu do Komisji Wyborczej.

Komisja Wyborcza może wezwać organizację do uzupełnienia dokumentacji zgłoszeniowej. W takim przypadku, Komisja Wyborcza kieruje wezwanie drogą mailową na adres podany w formularzu zgłoszeniowym. Organizacja musi uzupełnić braki w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia wysłania wezwania. Dopuszcza się możliwość przekazania wezwania drogą telefoniczną.

Zgłoszenia, które wpłyną po terminie lub nie będą spełniały kryteriów formalnych, nie będą uwzględnianie.
Po zebraniu wszystkich zgłoszeń, Komisja Wyborcza publikuje na stronie internetowej ngo.kujawsko-pomorskie.pl informacje o kandydatach, na które składają się co najmniej: imiona i nazwiska kandydatek i kandydatów wraz ze wskazaniem nazwy i siedziby organizacji ich zgłaszających i rekomendujących, rozpoczynając tym samym procedurę głosowania.


DO POBRANIA:
Uchwała
Uzasadnienie
Tryb powoływania członków RDPP
Regulamin wyboru członków
Organizacja i tryb działania RDPP
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi